top of page

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA PASSION DANCE STUDIO Z DNIA 01 WRZEŚNIA 2023 ROKU

 

§1 DEFINICJE

Uczestnik - osoba zapisana na zajęcia prowadzone przez Passion Dance Studio.

Klient - osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych – strona umowy - zapisana na zajęcia, lub upoważniona do działania w imieniu Uczestnika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Instruktor - osoba prowadząca zajęcia w imieniu Passion Dance Studio oraz opiekun grup na zawodach tanecznych.

Sala - pomieszczenie przeznaczone do odbywania zajęć.

Zajęcia - kursy taneczne organizowane przez Passion Dance Studio i inne wydarzenia taneczne (m.in. zawody taneczne) prowadzone przez Passion Dance Studio w jego siedzibie lub poza siedzibą.

Zawody - wydarzenia taneczne organizowane przez inne podmioty niż Passion Dance Studio.

Grupa - grono Uczestników wyodrębnionych według rodzaju zajęć.

Cennik - tabela opłat za poszczególny rodzaj zajęć.

Opłaty turniejowe - koszty ponoszone przez klientów w związku z uczestnictwem w zawodach.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest wypełnienie i złożenie przez Klienta deklaracji uczestnictwa oraz opłacenie należności zgodnie z cennikiem.

 2. Wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy z Passion Dance Studio na świadczenie wskazanych w deklaracji zajęć.

 3. Zajęcia prowadzone są w grupach, w których liczba uczestników nie może być mniejsza niż 10. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy lub połączenia kilku grup, w przypadku, gdy liczba uczestników przynajmniej w jednej grupie będzie mniejsza niż 10. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona. Po osiągnięciu maksymalnej liczby Uczestników grupy, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie.

 4. O przyjęciu do grupy decyduje data złożenia deklaracji i opłacenia należności zgodnie z cennikiem oraz spełnienie warunków dodatkowych wynikających z wymagań dotyczących poszczególnych grup (np. wiek, poziom zaawansowania).

 5. Klient i Uczestnik zobowiązani są do: przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych, zasad współżycia społecznego i dobrego obyczaju, zgłaszania Instruktorowi       przed zajęciami wszelkich dolegliwości zdrowotnych, kontuzji, ciąży, innych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach, terminowego uiszczania należności za zajęcia, punktualnego przybywania na zajęcia, systematycznego i aktywnego uczestnictwa z zajęciach, zapewnienia sobie odzieży (strojów) i obuwia odpowiedniego do rodzaju zajęć, zgodnie ze wskazaniami Instruktora lub Szkoły, wykonywania poleceń Instruktora, dbania o dobre imię i wizerunek Szkoły, utrzymywania porządku w miejscu odbywania zajęć, zawodów tanecznych i innych wydarzeń, uczestniczenia w zebraniach organizacyjnych, wskazania numeru telefonu do kontaktu.

 6. Podczas zajęć zabrania się: palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania środków odurzających i alkoholowych, stawiania się na zajęcia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wnoszenia i spożywania gorących napojów i posiłków (na sali zajęciowej), przebywania na Sali bez wiedzy i zgody Instruktora.

 7. W czasie zajęć na Sali mogą być obecni wyłącznie uczestnicy, instruktorzy oraz inni upoważnieni pracownicy i współpracownicy Szkoły, w tym współwłaściciele Szkoły. Inne osoby, nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, w szczególności rodzice i opiekunowie, mogą być obecne na zajęciach jedynie w przypadku gdy rodzaj odbywanych zajęć dopuszcza obecność takich osób (pokazy) oraz uzyskały zgodę Instruktora.

 8. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika obowiązków i zakazów wskazanych ust. 5 i 6 skutkować może wykluczeniem Uczestnika z zajęć. Wykluczenie z zajęć nie skutkuje zwrotem opłaty za zajęcia. Osoby małoletnie zobowiązane są do pozostawania na Sali do zakończenia Zajęć.

 9. Szkoła nie jest odpowiedzialna za utratę wniesionych na jej teren przedmiotów.

 10. Nieprzestrzeganie przez Klienta lub Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu oraz innych postanowień wynikających z zawartej umowy skutkować może skreśleniem z listy Uczestników oraz rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skreślenie z listy Uczestników i rozwiązanie umowy musi być poprzedzone przynajmniej jednym pisemnym upomnieniem (sms). Rozwiązanie umowy na podstawie wskazanej w zdaniu pierwszym wyłącza roszczenie Klienta o zwrot uiszczonych i niewykorzystanych opłat.

 11. Passion Dance Studio nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 12. Na prośbę osoby zainteresowanej, Passion Dance Studio w terminie 7 dni od daty złożenia formularza wystawia zaświadczenie o udziale dziecka w zajęciach.

 13. Klient i/lub Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

 14. Zajęcia prowadzi Instruktor lub inna wyznaczona przez Passion Dance Studio osoba.

 

§3 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Rezygnacja z zajęć, które odbywają się regularnie (cyklicznie), w trakcie roku szkolnego, wymaga przesłania przez Klienta sms lub e-maila na adres: lucy.herszkowitz@onet.eu. Rezygnacja następuje od kolejnego miesiąca po złożeniu rezygnacji.

 2. W przypadku rezygnacji bądź wypowiedzenia umowy wszelkie dotychczas uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że organizator lub inny podmiot, na rzecz którego zostały uiszczone wskazane należności, dokona ich zwrotu.

 

§4 ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

 1. Szkoła prowadzi harmonogram zajęć, który jest dostępny na stronie internetowej www.taniecwejherowo.com

 2. W przypadku odwołania zajęć zostaną one odrobione w innym terminie wskazanym przez Passion Dance Studio.

 

§5 PŁATNOŚCI I ZWROTY OPŁAT

 1. Wysokość opłat za poszczególny rodzaj zajęć określa cennik dostępny na stronie internetowej www.taniecwejherowo.com. Wysokość opłat jest stała (bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu) oraz ustalona na cały sezon wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

 2. O opłatach za zawody taneczne (udział dobrowolny), innych opłatach oraz kosztach dodatkowych związanych z uczestnictwem w zajęciach lub Zawodach Klienci informowani są na zebraniach organizacyjnych, telefonicznie i/lub e-mailem.

 3. Opłaty za zawody taneczne (udział dobrowolny) dokonywane są z góry, w terminach wyznaczonych przez organizatora.

 4. Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty za zajęcia do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć. Należności należy uiszczać: gotówką u Instruktora lub przelewem na rachunek bankowy Passion Dance Studio o numerze: 64 1050 1461 1000 0097 4995 0573 (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Uczestnika oraz okres za jaki uiszczona jest należność). Zwrot opłaty nie przysługuje. Uczestnik, który nie uregulował opłaty za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązany jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty u Instruktora, może kontynuować udział w zajęciach. W przypadku obecności Uczestnika na zajęciach i braku wcześniejszej opłaty w formie miesięcznej, Uczestnikowi naliczona zostanie opłata za pojedynczą lekcję według Cennika.

 

§6 ZAWODY I WYDARZENIA TANECZNE (UDZIAŁ DOBROWOLNY)

 1. Celem Grup turniejowych tworzonych i organizowanych przez Passion Dance Studio jest realizacja programu treningowego oraz uczestnictwo w turniejach i innych wydarzeniach tanecznych.

 2. Przynależność do grupy turniejowej wiąże się z udziałem w turniejach, pokazach i innych wydarzeniach tanecznych, uiszczaniem opłat startowych oraz opłat za autokar (w przypadku turniejów wyjazdowych), a także pokrywaniem kosztów za kostium sceniczny.

 3. Wyjazd i udział uczestnika w zawodach lub innym wydarzeniu tanecznym uwarunkowane jest wniesieniem przez Klienta opłat – zgodnie z treścią § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu oraz złożeniem oświadczenia – wyrażeniem zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku osób małoletnich.

 4. Szkoła organizuje dodatkowe jednorazowe wydarzenia taneczne, w których uczestnictwo jest dobrowolne, zaś płatność i zasady uczestnictwa w tych wydarzeniach ustalana jest każdorazowo przez Szkołę. Klienci informowani są o planowanych wydarzeniach i kosztach uczestnictwa drogą emailową, telefonicznie lub poprzez informację na stronie internetowej www.taniecwejherowo.com

 

§7 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć i innych wydarzeń organizowanych przez Szkołę lub wydarzeń w których Szkoła uczestniczy jako podmiot zaproszony przez innego organizatora.

 2. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na bezterminowe i nieodwołalne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas wydarzeń o których mowa w ustępie poprzedzającym, w szczególności poprzez publikację przez Szkołę lub podmiot z nią współpracujący zdjęć lub filmów na stronie internetowej www.taniecwejherowo.com, profilach społecznościowych, serwisie Youtube, itp. 

 3. Zgoda, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych, w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej Szkoły, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek.

 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów Szkoły, w tym znaków słownych i graficznych, układów i choreografii przysługują wyłącznie Szkole. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez Szkołę nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta i/lub Uczestnika części lub całości wskazanych w ustępie poprzedzającym praw własności intelektualnej.

 5. Rejestracja dźwięku, obrazu oraz wizerunków osób uczestniczących w zajęciach jest możliwa jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody Szkoły oraz osób uczestniczących w zajęciach.

 6. Klient i/lub Uczestnik wraz z podpisaniem deklaracji uczestnictwa wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Szkołę w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

§8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzonych przez Szkołę zajęć należy zgłaszać pisemnie u Instruktora wraz z opisem zastrzeżeń oraz wskazaniem żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 2. Passion Dance Studio udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

§9 ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawiadomienie o zmianie regulaminu, cen za zajęcia, innych istotnych warunków dotyczących prowadzonych przez Szkołę zajęć będzie dokonywane poprzez publikację na stronie internetowej www.taniecwejherowo.com oraz na Facebooku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

bottom of page